Insects, album 4 (Miscellaneous) - Brians Wildlife Photos

Mirid Bug.

Leptopterna dolabrata, BHCP, Herefordshire, Jul 2017

MiridBugLeptopterna dolabrata.